Login Saturday, July 24, 2021
 
ความสามารถของระบบ DotNetNuke มีอะไรบ้าง  
Content Management  | Credit Card Payment  | Website Skin | Security  | Multilanguage  | ระบบต่างๆ เพิ่มเติม ฟรี!!!!
 
Show as single page

credit_card.gif

รองรับการติดตั้งระบบการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ Payment Gateway

ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทาง Internet ทำให้ท่าน สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และส่งให้ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทาง Internet ได้ทันที

 

 


Content Management  | Page 2 of 6 | Website Skin

Copyright © 2007 by Big Head Creative Co., Ltd.